Predstavitev in organizacija vrtca

ORGANIZACIJA IN POSLOVNI ČAS VRTCA 

Poslovni čas enote VRTCA je prilagojen potrebam okolja, v katerem se nahaja enota. Delovni čas poteka od 5.30 do 16.30 vsak dan, razen ob sobotah in nedeljah, ko je vrtec zaprt. 

Naš vrtec bo letos obiskovalo 135 otrok (ob predpostavki, da bodo vsi oddelki zapolnjeni glede na normativ) prvega in drugega starostnega obdobja, ki bodo razporejeni v 7 oddelkov. V prvo starostno obdobje so vključeni otroci od 1. do 3. leta starosti. V drugo starostno obdobje so vključeni otroci od 3. leta starosti in do odhoda v osnovno šolo.

ODDELEK

 

OBRATOVALNI ČAS

oddelek  LUNICE

od 7.30 – 15.15

oddelek  PALČKI

od 7.30 – 15.00/15.30

   oddelek  OBLAČKI

od 7.30 – 15.00/15.15

    oddelek  ZVEZDICE

od 7.30 – 15.45

      oddelek  MEHURČKI

od 7.00 – 15.30

                     oddelek  SONČKI

od 7.00 – 15.30

     oddelek METULJČKI

od 5.30 – 16.30

Vrtec odpiramo ob 5.30 uri in ga zapremo ob 16.30 uri.

Otroci se zjutraj zbirajo v igralnici Metuljčki v pritličju vrtca do prihoda prve naslednje vzgojiteljice ob 6.30 oz. ob 7.00 uri (glede na potrebe in število otrok zjutraj). V tem delu vrtca (v pritličju) se nahajata še dva oddelka in sicer Lunice ter Palčki (jaslični oddelki).

Prav tako se otroci v popoldanskem času, od 15.00 ure (otroci jasličnih oddelkov) oz. od 15.30 ure naprej (otroci iz starejših oddelkov, ki se nahajajo v 1. nadstropju vrtca), zbirajo v igralnici Metuljčki, kjer ob igri počakajo do odhoda domov.

Otroci jasličnih oddelkov (Lunice in Palčki) ter oddelek Metuljčki se družijo v popoldanskem času od 15.00 ure do 15.15 oz. do 15.30 ure v igralnici Metuljčki. Od 15.30 ure dalje pa se jim pridružijo še ostali otroci iz starejših oddelkov iz 1. nadstropja (Sončki, Mehurčki, Oblački in Zvezdice).

Otroke sprejema stalna vzgojiteljica oz. vzgojitelj. Ob sprejemu si bomo prizadevali, da bi bil prihod vsakega posameznika prijeten, stik med staršem in strokovnimi delavci pa prijazen, oseben in zaupen.

V primeru predvidene bistveno manjše prisotnosti otrok med prazniki oziroma med počitnicami bomo racionalizirali poslovanje v smislu združevanja oddelkov. O tem bomo starše pravočasno obveščali preko oglasnih desk za starše.

 

KAKO POTEKA DAN V VRTCU     

Jutranji čas je namenjen individualnim stikom, pogovoru, igri v različnih kotičkih, odkrivanju, raziskovanju ali pa jutranjemu počitku, spanju, če ga otrok potrebuje ali želi.
Čas prehranjevanja
je prilagojen otrokom v posameznih oddelkih in ritmu življenja v vrtcu.
Zajtrk
poteka med 8.00 in 8.30 uro. Dopoldan imajo otroci na razpolago sadje in čaj.
Kosilo
poteka med 11.00 in 12.30 uro. Hrana je raznolika. Trudimo se slediti smernicam zdravega prehranjevanja. V popoldanskem času od 13.30 ure naprej imajo otroci popoldansko malico.
Popoldanska malica je namenjena otroku v času bivanja v vrtcu in ne odnašanju malice domov. Strmeli bomo k temu, da si za popoldansko malico otroci vzamejo čas in jo tudi pojedo.
Dopoldan življenje v vrtcu poteka v vsaki skupini po njihovem programu. Otroci so vključeni v dejavnosti po želji, vodene dejavnosti in spontane dejavnosti. Pridobivajo si izkušnje na vseh področjih otrokovega razvoja: gibanja, jezika, družbe, umetnosti, narave in matematike.
Čas počitka v vrtcu poteka različno. Počitek je lahko na ležalniku ali »aktiven počitek«, kjer se otrok ukvarja s kakšno umirjeno dejavnostjo.   

Potrebo po počitku zagotavljamo v skladu z življenjskim ritmom in željami posameznega otroka in staršev. Otroci, ki počitka ne potrebujejo, imajo možnost spontanih dejavnosti oziroma aktivnega počitka.                                                                                                                                                                                            Dan v vrtcu se zaključi s spontano igro v igralnici ali na prostem.

ORGANIZACIJA DELA MED PRAZNIKI

Kadar so prazniki v koledarskem letu razporejeni tako, da se predvideva večja odsotnost otrok, pripravimo anketo, v katero starši vpišejo prisotnost svojega otroka in jo potrdijo s podpisom. Zaradi organizacije dela v vrtcu se v tem času upošteva odsotnost otroka le na podlagi vpisnih prijav na anketi. V primeru majhnega števila prijavljenih otrok organiziramo združevanje oddelkov v skladu z upoštevanjem normativov.


STROKOVNE IN VSEBINSKE SMERNICE

Izvajali bomo vzgojno-izobraževalni program v okviru nacionalnega dokumenta Kurikula za vrtce (1999) ter nadaljevali s stalnimi in že utečenimi oblikami dela, ki temeljijo na procesnem pristopu načrtovanja in izvajanja dela s predšolskimi otroki.

Prednostna naloga v tem šolskem letu bo izhajala iz področja JEZIKA. Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše obdobje za razvoj govora, vključuje široko polje sodelovanja in komunikacije z odraslimi, otroki, seznanjanje s pisnim jezikom in (skozi doživljanje) spoznavanje nacionalne in svetovne književnosti – lastne in tuje kulture. Otroci se v tem obdobju učijo izražati izkušnje, čustva, misli in razumeti sporočila drugih.

Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in pripovedovanja literarnih besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, opisovanjem, ob rabi jezika v domišljijskih igrah, dramatizacijah, izmišljanju zgodbic in pesmic, ob učenju otrok od otrok, in sicer v različnih socialnih igrah, pravljicah, izštevankah, rimah, šaljivkah, ugankah, besednih igrah itn., ki so preživele kot skupna lastnina skozi generacije.

Pomemben del jezikovnih dejavnosti so enostavna besedila, ki so vezana na vsakodnevno življenje, npr. kratka sporočila, zapis otrokovega komentarja k njegovi risbi, kuharski recept za priljubljeno jed itn.

Prav tako pomembno je zbliževanje s knjigo kot pisnim prenosnikom ter zgodnje navajanje na rabo knjige. V širšem pomenu sodi sem vključevanje v pisno kulturo kot pomembno sestavino demokratizacije družbe.

Na podlagi tega smo se odločili, da bomo letošnjo prioritetno nalogo poimenovali z naslovom:                           S PRAVLJICO NA POTEP.

Rezultat iskanja slik za knjiga in otrokNjene vsebine in cilji pa bodo hkrati  nadgrajevale in poglabljale vsebine, ki smo si jih začrtali in izvedli v preteklem šolskem letu s področja matematike v korelaciji z vsemi ostalimi področji dejavnosti v vrtcu (gibanje, umetnost, družba in narava).

S tem želimo oz. otroci morajo imeti možnost,

-          da jih na njim ustrezen način seznanimo z nekaterimi jezikovnimi              spoznanji,

-          predstavimo razlike med socialnimi zvrstmi ali registri (knjižno : neknjižno),

-          jeziki,

-          jezikovnimi skupinami itn.

Pri otrocih, ki jim slovenščina ni materni jezik, mora vrtec prispevati k oblikovanju dobre podlage za kolektivno dvojezičnost na narodnostno mešanih področjih ter podlago za posameznikovo dvojezičnost na ostalih področjih v Sloveniji. 

Temeljni cilj, ki definira globalne cilje, je razumevanje jezika kot temelja lastne identitete.

Čim bolj se približati vertikalnemu načrtovanju VRTEC – ŠOLA.

Rezultat iskanja slik za pravljica Spremenjeni učni načrti tudi od vrtca zahtevajo sodobne pristope dela, saj sta učenje in poučevanje v zgodnjih razvojnih obdobjih ključna za nadaljnji razvoj, učenje in izobraževanje.


CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE

  • Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, razvijanje samopodobe, samospoštovanja,
  • otrok spoznava, da vsi pripadamo družbi in smo vsi pomembni,
  • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
  • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev, čustvenega doživljanja in izražanja,
  • spodbujanje radovednosti in veselja do različnih dejavnosti, raziskovanja, eksperimentiranja, zamišljanja v svetu domišljije, ustvarjanja,
  • spodbujanje govorno jezikovnega razvoja za učinkovito rabo jezika v vseh govornih situacijah in kasneje pri branju in pisanju,
  • razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo,
  • spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti,
  • navajanje in spodbujanje k samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

 

METODE

Pogovor, razlaga, poslušanje, pripovedovanje, gibalno prikazovanje, demonstriranje, vodenje, od vodenja k improvizaciji, petje, igranje na inštrumente, inštrumentalno ustvarjanje, likovno ustvarjanje, dela, igre, opazovanja, raziskovanja, eksperimentiranja, animacije, objektivnega zapisa opazovanja, anketnega vprašalnika, analize, evalvacije…

Comments