Spoznajte nas‎ > ‎

Svetovalna služba

Pozdravljeni na straneh vrtčevske svetovalne službe!

Sem Mojca Ketiš, prof. pedagogike in angleščine, in sem v vrtcu zaposlena kot svetovalna delavka.

Kot strokovna delavka svetovalne službe v vrtcu nudim pomoč in sodelovanje z namenom, da bi bili vsi otroci, strokovni delavci, vodstvo vrtca in starši, uspešni in zadovoljni pri uresničevanju sistemsko zastavljenih ciljev vzgoje in izobraževanja. Z vsemi skupaj želim zagotavljati, vzpostavljati in vzdrževati pogoje, v katerih se bodo otroci čim bolje razvijali in dosegli optimalni razvoj, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo, in tako prispevamo k oblikovanju vsakdanjega življenja v vrtcu.

Moje delo je namenjeno vsem otrokom v vrtcu, pri čemer si prizadevam, da bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzivali, in sicer z ustrezno podporo in pomočjo, s ciljem, da se vsakokrat zagotovi varno in spodbudno okolje za otrokov najboljši možen razvoj. S svojo strokovno usposobljenostjo pristopam celostno in kompleksno ter posredujem korektna strokovna mnenja, ne glede na mišljenje in pričakovanja drugih. Upoštevam, da je vsak otrok v svojem razvoju enkratna in univerzalna osebnost, ter da vsak otrok ali skupina deluje na svoj način, v enakih situacijah različno, …

Pri tem delujem v skladu s programskimi smernicami za predšolsko vzgojo ter z etičnim kodeksom za delo v vrtcih, dopolnjujoč se s pravili varstva osebnih podatkov in z upoštevanjem zakonskih in podzakonskih aktov ter kurikularnih dokumentov, ki določajo delo svetovalne službe v vrtcu.

Staršem svetujem na osnovi prostovoljnosti, skupnega dogovora in zaupnosti podatkov v dobrobit otroka in njegove družine. Z mano se lahko pogovorite, kadar potrebujete svetovanje in pomoč ob različnih dogodkih:

  • pri sprejemanju in uvajanju otroka v vrtec, pri prehodu iz ene skupine v drugo in pri prehodu v drugi vrtec,
  • pri prehodu otroka iz vrtca v šolo oziroma pri odločitvi za odlog šolanja,
  • ob kritičnih situacijah in prelomnih dogodkih v življenju družine (rojstvo sorojencev, selitev, razveza, smrt, zdravstvene težave otroka, odvisnost, socialno-ekonomske in druge stiske, s katerimi se srečujete kot starši, …),
  • pri vzgoji in o otrokovem razvoju (npr. v primerih, ko se pojavljajo vprašanja, problemi, dileme in strahovi glede razvoja otroka ali načina vzgoje),
  • pri razumevanju in odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (npr. težave pri hranjenju, spanju in bioritmu, močenje postelje, težave z odvajanjem blata, različni strahovi, samozadovoljevanje, odklanjanje vrtca, težave pri vključevanju v skupino, nemirnost ali nezainteresiranost, agresivno vedenje in druge oblike odstopajočega vedenja),
  • o možni pomoči otroku s posebnimi potrebami, ki bi potreboval dodatno strokovno pomoč ali prilagoditve za premagovanje razvojnih oziroma drugih težav (npr. težave z motoriko, koordinacijo, koncentracijo, govorne težave ipd.),
  • pri spodbujanju potencialno nadarjenega otroka.

Po potrebi in v soglasju s starši, sodelujem tudi z drugimi strokovnimi delavci iz zunanjih ustanov.


Če želite dodatne informacije ali oseben pogovor, se name obrnite preko e-pošte: mojca.ketis@os-benedikt.si.